1. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 مفاهیم فرآیندها اقدامات جلدپنجم-نویسنده آدری برمان

  198,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات حیدری تالیف آدری برمان، شرلی نیدر،کرالین فراندسن
 2. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 مفاهیم فرآیندها اقدامات جلدپنجم-نویسنده آدری برمان

  198,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات حیدری تالیف آدری برمان، شرلی نیدر،کرالین فراندسن
 3. کتاب مجموعه آموزشی هماتولوژی و بانک خون -نویسنده محمد علیدادی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات600 انتشارات حیدری تالیف محمد علیدادی
 4. کتاب تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی-نویسنده دکتر محمد رضا عابدی

  90,000تومان

  70,200 تومان

  تعداد صفحات 348 انتشارات حیدری و نوراندیش تالیف دکترمحمد ر ضا عابدی
 5. کتاب دوره جلدی braunwalds heart disease2019

  800,000تومان

  600,000 تومان

  تعداد صفحه -انتشارات حیدری تالیف -
 6. کتاب دوره جلدی braunwalds heart disease2019

  800,000تومان

  600,000 تومان

  تعداد صفحه -انتشارات حیدری تالیف -
 7. کتاب دوره دو جلدی williams obstetrics edition2018-f.gary cunningham

  270,000تومان

  216,000 تومان

  تعداد صفحه -انتشارات حیدری تالیف f.gary cunningham
 8. کتاب راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن2021-تالیف باربارا جانسون کوهن ترجمه فاطمه گودرزی

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه 208انتشارات حیدری تالیف باربارا جانسون کوهن ترجمه فاطمه گودرزی
 9. کتاب ادرار و دیگر مایعات بدن هنری - دیویدسون 2017 ترجمه حسین منتخب یگانه - در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات حیدری ترجمه حسین منتخب یگانه
 10. کتاب آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران - در حد نو

  45,000تومان

  33,750 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات حیدری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران
 11. کتاب کالبد شناسی تنه بالینی-تالیف علیرضا محرری

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 265انتشارات حیدری تالیف علیرضا محرری
 12. کتاب بانک آزمون ارشد اصطلاحات اپیدمیولوژی- تالیف میلاد نظر زاده

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200-انتشارات حیدری-تالیف میلاد نظر زاده و دیگران
 13. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 77-79) ج13- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 22-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 14. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 80-81-82-86-87) ج12- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 82-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 15. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 47-46) ج11- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 72-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 16. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 76-75) ج10- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 1-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 17. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 74-73-72-71) ج9- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 88-نتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 18. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 70-69-68-67) ج8- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 111-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 19. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 13-12-11-10) ج7- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 129-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 20. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 20-19-15) ج6- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 116-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 21. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 64 و61) ج5- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 124-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 22. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 26-25-24-21)ج4- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 124-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 23. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 62،60،59)ج3- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 126-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 24. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 64،65،66) ج2- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 86-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 25. کتاب بیماریهای قلبی (همراه بانکات کلیدی)ج 1- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 96-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 26. کتاب درسنامهeffortless medicine بیماری های کلیه --دکتر پری خدام

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 216انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 27. کتاب تستeffortless medicine قلب جلد1--دکتر پری خدام

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 28. کتاب سرولوژی و ایمنولوژی کاربردی همراه با اصول و تفسیر آزمایش ها (جلد اول)-تالیف بهنام قلعه نویی

  50,000تومان

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 523-انتشارات حیدری-تالیف بهنام قلعه نویی
 29. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی4-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 227انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
  0