1. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش دوم-کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 2. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش اول-کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 3. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش اول-کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 4. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي فناوری اطلاعات IT-بخش اول -کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي فناوری اطلاعات مدرسان شريف
 5. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش هشتم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 6. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش چهارم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 7. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش سوم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 8. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش دوم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 9. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش دهم-کارشناسي ارشد سراسري 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 10. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش هشتم-کارشناسي ارشد سراسري 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 11. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش هفتم-کارشناسي ارشد سراسري 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
  0