1. کتاب تکنولوژی آموزش مدرسان شریف-نویسنده علی منصفی راد

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد-فاطمه طباطبایی یزدی
 2. کتاب مدرسان شریف سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت -روانسنجی -نویسنده اعظم کائیدی

  82,000تومان

  73,800 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی
 3. کتاب مدرسان شریف نظارت و راهنمایی -نویسنده معصومه معصومی

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحات 302 انتشارات مدرسان شریف تالیف معصومه معصومی
 4. کتاب مدرسان شریف مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی -نویسنده سمیرا همایون فر

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 302 انتشارات مدرسان شریف تالیف سمیرا همایون فر
 5. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی -نویسنده فرزانه جباری

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 194 انتشارات مدرسان شریف تالیف فرزانه جباری-منصوره طالبیان
 6. کتاب مدرسان شریف اصول و فلسفه تعلیم و تربیت -نویسنده مریم صمدی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 346 انتشارات مدرسان شریف تالیف مریم صمدی-نیکا سلامی-مهدیه خان بیگی
 7. کتاب مدرسان شریف روش ها و فنون تدریس -نویسنده علی منصفی راد

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد
 8. کتاب مدرسان شریف روانشناسی تربیتی میکروطبقه بندی شده -نویسنده پروانه گستری

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات مدرسان شریف تالیف پروانه گستری
  0