1. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 77-79) ج13- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 22-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 2. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 80-81-82-86-87) ج12- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 82-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 3. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 47-46) ج11- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 72-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 4. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 76-75) ج10- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 1-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 5. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 74-73-72-71) ج9- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 88-نتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 6. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 70-69-68-67) ج8- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 111-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 7. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 13-12-11-10) ج7- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 129-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 8. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 20-19-15) ج6- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 116-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 9. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 64 و61) ج5- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 124-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 10. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 26-25-24-21)ج4- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 124-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 11. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 62،60،59)ج3- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 126-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 12. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 64،65،66) ج2- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 86-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 13. کتاب بیماریهای قلبی (همراه بانکات کلیدی)ج 1- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 96-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 14. کتاب درسنامهeffortless medicine بیماری های کلیه --دکتر پری خدام

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 216انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 15. کتاب تستeffortless medicine قلب جلد1--دکتر پری خدام

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 16. کتاب اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی-تالیف دکتر پرویز پاکزاد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 357-انتشارات حیدری-تالیف دکتر پرویز پاکزاد
 17. کتاب فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها-تالیف مایکل مادیگان-ترجمه جمیله نوروزی

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 338-انتشارات حیدری-تالیف مایکل مادیگان-ترجمه جمیله نوروزی
 18. کتاب انگل شناسی پزشکی، بیماری های شایع کرمی در ایران-تالیف دکتر جواد نعمتیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 147-انتشارات حیدری-تالیف دکتر جواد نعمتیان
 19. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی4-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 227انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 20. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی3-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 222انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 21. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی1-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 160انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 22. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی2-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 23. کتاب درسنامه effortless medicine غدد -دکتر پری خدام

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات حیدریتالیف دکتر پری خدام
 24. کتاب درسنامه effortless medicine قلب --دکتر پری خدام

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 336انتشارات حیدری دکتر پری خدام
 25. کتاب همراه زبان دکتری-حسن یعقوبی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 498انتشارات حیدری تالیف حسن یعقوبی
 26. کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان بهداشت-تالیف مسعود یزدانی مقدم

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات حیدری-تالیف مسعود یزدانی مقدم
 27. کتاب راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن 2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه فاطمه گودرزی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 208-انتشارات حیدری-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه فاطمه گودرزی
 28. کتاب اصطلاحات پزشکی-تالیف فرحناز صدوقی

  17,920 تومان

  تعداد صفحه 312-انتشارات حیدری-تالیف فرحناز صدوقی
  0