1. کتاب دست دوم تهویه طبی درساختمان ها-نویسنده تامی کلیون-مترجم محمدرضا لیلیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات260انتشارات طحان تالیف تامی کلیون ترجمه محمدرضا لیلیان و دیگران
 2. کتاب دست دوم اصول طراحی دانشکده معماری-نویسنده امین جعفری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات144 انتشارات طحان تالیف امین جعفری و دیگران
 3. کتاب روانشناسی محیطی تالیف دکتر علیرضا سلیمانی - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات طحان تالیف دکتر علیرضا سلیمانی
 4. کتاب معماری ایران تحلیلی بر معماری کلیساهای آذربایجان شیوا غفاری جباری - کاملا نو

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات طحان تالیف شیوا غفاری جباری
 5. کتاب معماری زیست مبنا - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات طحان تألیف دکتر هادی محمودی نژاد
 6. کتاب طراحی استراتژیک برنامه واکنش اضطراری در صنعت - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات طحان تألیف مهندس مهدی مرزبان و همکاران
 7. کتاب رویکردهای متاخر در مطالعات شهری - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طحان تألیف بهزاد رسیده
 8. کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز بهینه سازی زیرساخت ها - کاملا نو

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه مهدی منتظرالحجه - مجتبی شریف نژاد
 9. کتاب دستیابی به برتری در طراحی پایدار - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه ریحانه مسگران
 10. کتاب مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های راهبردی - کاملا نو

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات طحان تألیف محمد مهدی برادران - سید علی حسین پور - امید غریب
 11. کتاب دست دوم اصول طراحی دانشکده معماری

  17,500تومان

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طحان تألیف دکتر امین جعفری - سلما ملکی - فاطمه حسین زاده
 12. کتاب دست دوم معماری مساجد مدرن و معاصر

  20,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات طحان تألیف دکتر محمدرضا پورجعفر - آرین امیرخانی - محمدرضا لیلیان
  0