1. کتاب نقشه راه بازاریابی تالیف جری رکلی - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات بازاریابی تالیف جری رکلی
 2. کتاب بازاریابی یورشی تالیف دیوید موری - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات بازاریابی تالیف دیوید موری
 3. کتاب ارائه ناب به سبک استیو جابز تالیف کارماین گالو - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات بازاریابی تالیف کارماین گالو
 4. کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی تالیف الکساندر چرنو - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات بازاریابی تالیف الکساندر چرنو
 5. کتاب بازاریابی حسی تالیف شاز اسمیلانسکی - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات بازاریابی تالیف شاز اسمیلانسکی
 6. کتاب فروشندگان بزرگ چگونه عمل میکنند؟ - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات بازاریابی تالیف بن زولدان
0