1. کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری-نو

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 2. کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری احمد غفوری-نو

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات544 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 3. کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری-نو

  335,000تومان

  301,500 تومان

  تعداد صفحات 728 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 4. کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری-نو

  240,000تومان

  216,000 تومان

  تعداد صفحات600 انتشارات آریاداد تالیف احمد غفوری
 5. کتاب دست دوم شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی تالیف احمد غفوری

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات آریاداد نویسنده احمد غفوری
 6. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی و اختصاصی تالیف احمد غفوری

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 580 انتشارات آریاداد نویسنده احمد غفوری
 7. کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری تالیف احمد غفوری

  170,000تومان

  153,000 تومان

  مولف احمد غفوری تعداد صفحات 324 انتشارات آریاداد
0