1. کتاب دست دوم نظارت و راهنمایی تعلیماتی محمدرضا بهرنگی-در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 386 انتشارات کمال تربیت نویسنده محمدرضا بهرنگی
 2. کتاب دست دوم اخلاق در مشاوره و روانشناسی دکتر سیمین حسینیان

  68,600 تومان

  تعداد صفحات 315انتشارات کمال تربیت تالیف دکتر سیمین حسینیان
 3. کتاب مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی تالیف دکتر سیمین حسینیان

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 162 انتشارات کمال تربیت نویسنده دکتر سیمین حسینیان
 4. کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره تالیف دیوید گلدارد ترجمه دکتر سیمین حسینیان

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات کمال تربیت نویسنده دیوید گلدارد ترجمه دکتر سیمین حسینیان
 5. کتاب دست دوم مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره دیوید گلدارد ترجمه سیمین حسینیان

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات کمال تربیت نویسنده دکتر سیمین حسینیان
0