1. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی1-نویسنده جمشید اسکندری

    25,000 تومان

    تعداد صفحات 138انتشارات فرانقش کتاب فرشید تالیف جمشید اسکندری
  2. کتاب دست دوم حسابداری صنعتی3-نویسنده جمشید اسکندری

    15,000 تومان

    تعداد صفحات 124,انتشارات فرانقش کتاب فرشید,تالیف جمشید اسکندری
0