1. کتاب دست دوم نشر خاک- معماری- دید معماری-نویسنده برنت سی. برولین-مترجم محمد احمدی نژاد

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات نشر خاك تالیف برنت سی. برولین
 2. کتاب اقليم و معماري -نویسنده مرتضي كسمايي

  56,400تومان

  45,120 تومان

  تعداد صفحات308 انتشارات خاك تالیف مرتضي كسمايي
 3. کتاب اقليم و معماري -نویسنده مرتضي كسمايي

  56,400تومان

  45,120 تومان

  تعداد صفحات308 انتشارات خاك تالیف مرتضي كسمايي
 4. کتاب طراحي داخلي -نویسنده فرانك چينگ -مترجم محمد احمدي نژاد

  87,000تومان

  69,600 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات خاك تالیف فرانك چينگ ترجمه محمد احمدي نژاد
 5. کتاب طراحي داخلي -نویسنده فرانك چينگ -مترجم محمد احمدي نژاد

  87,000تومان

  69,600 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات خاك تالیف فرانك چينگ ترجمه محمد احمدي نژاد
0