1. کتاب بسکتبال مجموعه کتاب های استعدادیابی ورزشی- نویسنده دکتر امید یعقوب پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 62 تالیف دکتر امید یعقوب پور و دیگران انتشارات بین المللی ابرنگ
 2. کتاب والیبال-مجموعه کتاب های استعاد یابی ورزشی -نویسنده دکترامید یعقوب پور و دیگران

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 48 تالیف دکتر یعغوب پور انتشارات بین المللی ابرنگ
 3. کتاب هندبال-مجموعه کتاب های استعداد یابی ورزشی-نویسنده دکترامید یعغوب پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 56 تالیف دکترامید یعغوب پور|انتشارات بین المللی ابرنگ
0