1. کتاب مرجع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش ICU,CCU ودیالیز- تالیف دکتر محمد رضا عسگری

  151,200 تومان

  تعداد صفحه 692-انتشارات بشری-تالیف دکتر محمد رضا عسگری
 2. کتاب درسنامه جامع پرستاری-تالیف احمد علی اسدی نوقابی

  158,000 تومان

  تعداد صفحه 704-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف احمد علی اسدی نوقابی
 3. کتاب آزمون های کنکور ارشد پزشکی پرستاری- تالیف حمید حجتی

  79,200 تومان

  تعدادصفحه 798-انتشارات جامعه نگر-تالیف حمید حجتی
 4. کتاب خلاصه جامع دروس پرستاری داخلی-جراحی - تالیف برونر -ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 953-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف برونر-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 5. کتاب اصول و تکنیک های پایه پرستاری و بررسی و ضعبت سلامت-تالیف حجی محمد نوروزی

  تومان

  تعداد صفحه 640-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف حجی محمد نوروزی
 6. کتاب مبانی شیمی آلی و بیوشیمی برای دانشجویان اتاق عمل-تالیف دکتر جواد محمدنژاد

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 190-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر جواد محمدنژاد
 7. کتاب بهداشت روانی برای دانشجویان رشته اتاق عمل-تالیف سعید واقعی

  9,700 تومان

  تعداد صفحه 180-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سعید واقعی
 8. کتاب تکنولوژی های جراحی و فرد اسکراب(جلد اول)-تالیف صدیقه حنانی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 176-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف صدیقه حنانی
 9. کتاب تکنیک های ضدعفونی و استریل برای تکنولوژیست های جراحی-تالیف کوین فری-ترجمه دکتر افسون صدیقی

  4,355 تومان

  تعداد صفحه 108-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کوین فری-ترجمه دکتر افسون صدیقی
 10. کتاب اصول پرستاری و کار در اتاق عمل-تالیف رویا اکبر زاده

  21,800 تومان

  تعداد صفحه 176-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف رویا اکبر زاده
 11. کتاب اصول عملکرد پرستار سیار در اتاق عمل-تالیف مصطفی روشن زاده

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 156-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 12. کتاب اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل-تالیف مصطفی روشن زاده

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 176-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 13. کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری- تناسلی-تالیف مصطفی روشن زاده

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 208-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 14. کتاب تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی-تالیف مصطفی روشن زاده

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 214-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مصطفی روشن زاده
 15. کتاب تکنولوژی جراحی زنان-تالیف سارا فریادیان

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 254-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سارا فریادیان
 16. کتاب تکنولوژی جراحی چشم-تالیف سارا فریادیان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 234-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سارا فریادیان
 17. کتاب تکنولوژی جراحی عمومی-تالیف سارا فریادیان

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 100-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف سارا فریادیان
 18. کتاب پرستاری سلامت جامعه،فرد،خانواده،محیط-تالیف فائزه صحبایی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 527-انتشارات حیدری-تالیف فائزه صحبایی
 19. کتاب آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری-تالیف فاطمه بهرام نژاد

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 280-انتشارات حیدری-تالیف فاطمه بهرام نژاد
 20. کتاب پرستاری بهداشت روان2-تالیف دکتر فاطمه نوغانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 247-انتشارات حیدری-تالیف دکتر فاطمه نوغانی
 21. کتاب پرستاری بهداشت روان1-تالیف دکتر جمیله محتشمی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 147-انتشارات حیدری-تالیف دکتر جمیله محتشمی
 22. کتاب کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری-تالیف ربابه معماریان

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 398-انتشارات حیدری-تالیف ربابه معماریان
 23. کتاب اخلاق حرفه ای در پرستاری-تالیف کبری رشیدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 246-انتشارات حیدری-تالیف کبری رشیدی
 24. کتاب اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای-تالیف ایمانه باقری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 80-انتشارات حیدری-تالیف ایمانه باقری
 25. کتاب ایمونولوژی برای پرستاران-تالیف بهاره زند

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 154-انتشارات حیدری-تالیف بهاره زند
 26. کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان جلد سوم اختلالات تنفسی-تالیف لیندا دایان اردن-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 135-انتشارات حیدری-تالیف لیندا دایان اردن-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 27. کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان جلد دوم اختلالات قلبی-تالیف لیندا دایان اردن-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 400-انتشارات حیدری-تالیف لیندا دایان اردن-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 28. کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان جلد اول مقدمات-تالیف لیندا دایان اردن-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 353-انتشارات حیدری-تالیف لیندا دایان اردن-ترجمه دکتر معصومه ذاکری مقدم
 29. کتاب روانشناسی اجتماعی برای پرستاران-تالیف جبار حیدری

  23,920 تومان

  تعداد صفحه 276-انتشارات جامعه نگر-تالیف جبار حیدری
 30. کتاب اصول گزارش نویسی برای پرستاران-تالیف عزیز شهرکی واحد

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 144-انتشارات جامعه نگر-تالیف عزیز شهرکی واحد
 31. کتاب اصول تحقیق کیفی-شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری-تالیف جولیت کوربین-ترجمه ناهید دهقان نیری

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 424-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جولیت کوربین-ترجمه ناهید دهقان نیری
 32. کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ(کودک بیمار)-تالیف مریلین هاکنبری-ترجمه دکتر زهرا عابدینی

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 704-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مریلین هاکنبری-ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 33. کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ(کودک سالم)-تالیف مریلین هاکنبری-ترجمه دکتر زهرا عابدینی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 440-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف مریلین هاکنبری-ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 34. کتاب ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی-تالیف بهار نقوی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 208-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف بهار نقوی
 35. کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان-تالیف دکتر حمید رضا جوشقانی

  8,055 تومان

  تعداد صفحه 186-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر حمید رضا جوشقانی
 36. کتاب مجموعه کامل سوالات و پاسخ های تشریحی پرستاری NCLEX-RN-تالیف رامین ناصری

  7,840 تومان

  تعداد صفحه 370-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف رامین ناصری
 37. کتاب مجموعه کامل سوالات و پاسخ های تشریحی مامایی NCLEX-RN-تالیف رامین ناصری

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 488-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف رامین ناصری
  0