1. کتاب دست دوم اصول رفتار سازمانی نویسنده ستیون پی.رابینز مترجم مسعود حقیقی

  63,000 تومان

  تعداد صفحات470 انتشارات تهران تالیف ستیون پی.رابینز ترجمه مسعود حقیقی
 2. کتاب دست دوم جامعه شناسی معرفت ومعرفت شناسی نظریه نویسنده حسین ابوالحسن تنهایی

  54,000 تومان

  تعداد صفحات 380انتشارات تهران بهمن برنا تالیف حسین ابوالحسن تنهایی وهمکاران
 3. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی نویسنده سیف اله سیف اللهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات452 انتشارات نشر تهران تالیف سیف اله سیف اللهی
 4. کتاب دست دوم شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین-نویسنده حمید عامران

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 364 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف حمید عامران
 5. کتاب دست دوم مبانی تاریخ اجتماعی ایران-نویسنده دکتر رضا شعبانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه285 انتشارات قومس تالیف دکتر رضا شعبانی
 6. کتاب دست دوم تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام-نویسنده محمود رجبی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه223 انتشارات سمت تالیف محمود رجبی و دیگران
 7. کتاب دست دوم درآمدی بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی-نویسنده احمد کتابی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه372 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف احمد کتابی
 8. کتاب دست دوم مبانی ارتباطات جمعی-نویسنده دکتر سید محمد دادگران

  10,000 تومان

  تعداد صفحه214 انتشارات فیروزه تالیف دکتر سید محمد دادگران
 9. کتاب دست دوم زبان تخصصی علوم اجتماعی 2-نویسنده هانیه دیوان بگی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه280انتشارات راه تالیف هانیه دیوان بگی
 10. کتاب دست دوم روشهای تحقیق در علوم اجتماعی 1-نویسنده ارل ببی-مترجم رضا فاضل

  8,000 تومان

  تعداد صفحه113 انتشارات سمت تالیف ارل ببی- ترجمه رضا فاضل
 11. کتاب دست دوم اقتصاد در برآیند جهانی شدن -نویسنده سعید نیک نام

  12,000 تومان

  تعداد صفحه224 انتشارات عیلام تالیف سعید نیک نام-همایون ساجدی
 12. کتاب دست دوم آناتومی جامعه -نویسنده دکتر فرامرزرفیع پور

  50,000 تومان

  تعداد صفحه582 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف دکتر فرامرزرفیع پور
 13. کتاب دست دوم نحوه انجام تحقیقات اجتماعی -نویسنده ترزال بیکر-ترجمه هوشنگ نایبی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه593 انتشارات روش تالیف ترزال بیکر ترجمه هوشنگ نایبی
 14. کتاب دست دوم در آمدی بر حقوق ارتباط جمعی-نویسنده دکتر محمد حسن بردبار

  5,000 تومان

  تعداد صفحه112 انتشارات ققنوس تالیف دکتر محمد حسن بردبار
 15. کتاب دست دوم مبانی جمعیت شناسی-نویسنده دکتر مهدی امانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه113 انتشارات سمت تالیف دکتر مهدی امانی
 16. کتاب دست دوم سیر جوامع بشری -نویسنده گرهارد لنسکی -مترجم ناصر موفقیان

  60,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علمی و فرهنگی تالیف گرهارد لنسکی-جین لنسکی ترجمه ناصر موفقیان
 17. کتاب دست دوم موج سوم -نویسنده الوین تافلر-مترجم شهیندخت خوارزمی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علم تالیف الوین تافلر ترجمه شهیندخت خوارزمی
 18. کتاب دست دوم متفکران اجتماعی معاصر -نویسنده مازیار جفرودی_درحدنو

  16,000 تومان

  تعداد صفحات170 انتشارات مرکز تالیف مازیار جفرودی
 19. کتاب آسیب شناسی اجتماعی-نویسنده دکتر رحمت الله صدیق سروستانی-درحد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات سمت تالیف دکتر رحمت الله صدیق سروستانی
 20. کتاب دست دوم مجله مطالعات اجتماعی ایران_ در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات انجمن جامعه شناسی ایران
 21. کتاب دست دوم مجموعه کتاب هاب هدف دار جامعه شناسی 12 -نویسنده وحید تمنا

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 96 انتشارات مشاوران آموزش تالیف وحید تمنا
 22. کتاب دست دوم جامعه و سیاست-نویسنده مایکل راش-مترجم منوچهرصبوری

  8,000 تومان

  تعداد صفحات285 تالیف مایکل راش ترجمه منوچهرصبوری
 23. کتاب دست دوم جامعه شناسی شهری-نویسنده مایک ساوج-مترجم دکتر ابوالقاسم پوررضا

  15,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات سمت تالیف مایک ساوج_ آلن وارد ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا
 24. کتاب پژوهشی در فرهنگ پیرسواران مردم ملایر-نویسنده غلامحسین رسولی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 432 انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور تالیف غلامحسین رسولی
 25. کتاب دست دوم گزیده جامعه شناسی -نویسنده آنتونی گیدنز-ترجمه حسن چاوشیان

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 222انتشارات نشر نی تالیف آنتونی گیدنز
 26. کتاب جامعه پذیری دانشگاهی -نویسنده دکتر مهناز اخوان تفتی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر مهناز اخوان تفتی - محبوبه سادات کد خدایی
 27. کتاب ارزش یابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار -نویسنده دکتر ابوالقاسم شریف زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 760 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر ابوالقاسم شریف زاده - دکتر علی اسدی - مهندس مهنوش شریفی
 28. کتاب جهانی شدن و شهر -نویسنده جان ونای شورت -مترجم دکتر احمد پور احمد

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف جان رنای شورت - یونگ هیون کیم ترجمه احمد پور احمد - شایان رستمی
 29. کتاب ساختارگرایی-پساساختارگرایی ونظریه اجتماعی پسامدرن-نویسنده دکترغلامرضا جمشیدیها

  15,000 تومان

  تعداد صفحات220 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکترغلامرضا جمشیدیهاودیگران
 30. کتاب مروری برروش های کاربردی تحقیق کیفی درعلوم اجتماعی وانسانی-نویسنده نداعلیزاده

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 260 انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تالیف نداعلیزاده
 31. کتاب دست دوم نظریه های جامعه شناسی-نویسنده دکتر غلامعباس توسلی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات سمت تالیف غلامعباس توسلی
 32. کتاب دست دوم مبانی جامعه شناسی-نویسنده دکتر امان اله قرائی مقدم

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات ابجد تالیف امان اله قرائی مقدم
 33. کتاب دست دوم درآمدی برجامعه شناسی-نویسنده آنتونی گیدز-مترجم منوچهر صبوری

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 886 انتشارات نشر نی تالیف آنتونی گیدز ترجمه منوچهر صبوری
 34. کتاب تحقیق کیفی در علوم اجتماعی -نویسنده عادل ابراهیم لویه

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 600 انتشارات لویه تالیف عادل ابراهیمی لویه-سلیمان میرزائی راجعونی
 35. کتاب دست دوم اهمیت نظریه- تالیف تری ایگلتون- ترجمه امیر احمدی آریان

  25,800 تومان

  تعداد صفحه 128-انتشارات حرفه هنرمند-تالیف تری ایگلتون- ترجمه امیر احمدی آریان
 36. کتاب رنگین کمان غذا بر فصلهای تهران دکتر محمد همایون سپهر - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات نویسنده تالیف دکتر محمد همایون سپهر
 37. کتاب بررسی و شناخت ایلات و طوایف جلد دوم کرد در خراسان علی رحمتی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات بیژن یورد تالیف علی رحمتی
  0