1. کتاب مدرسان شریف روانشناسی مرض -آسیب شناسی روانی کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده دکتر فرزین رضاعی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 472 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر فرزین رضاعی-دکتر محمود دژکان-دکتر صادق خدامرادی
 2. کتاب مدرسان شریف روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی کارشناسی ارشد -دکتری-نویسنده ارکان خوش کلام

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 542 انتشارات مدرسان شریف تالیف ارکان خوش کلام-مرضیه کامیاب نژاد
 3. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی کارشناسی ارشد -نویسنده دکتر مهدی شاه نظری

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مهدی شاه نظری
 4. کتاب مدرسان شریف روانشناسی رشد کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده اندیشه واحدی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی
 5. کتاب مدرسان شریف روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر محمود دژکام

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمود دژکام -حجت الله ابراهیمی
 6. کتاب مدرسان شریف علم النفس کارشناسی ارشد -نویسنده دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید

  78,000تومان

  70,200 تومان

  تعداد صفحات 254 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر اصغر اصغرنژاد فرید-صادق خدامردی
 7. کتاب مدرسان شریف آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده کلثوم امیری

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری
 8. کتاب مدرسان شريف حسابداری -بخش اول-کاردانی به کارشناسی 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حسابداری مدرسان شريف
 9. کتاب مدرسان شريف رشته حسابداری مالی -بخش چهارم-دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حسابداری مدرسان شريف
 10. کتاب مدرسان شريف رشته حسابداری مالی -بخش سوم-دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حسابداری مدرسان شريف
 11. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی صنایع -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی صنایع مدرسان شريف
 12. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی صنایع کد4680 -بخش اول-دکتری آزاد 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی صنایع مدرسان شريف
 13. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی مکانیک -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی مکانیک مدرسان شريف
 14. کتاب مدرسان شريف مجموعه ریاضی-بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان ریاضی مدرسان شريف
 15. کتاب مدرسان شريف مجموعه معماری-بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان معماری مدرسان شريف
 16. کتاب مدرسان شريف مجموعه فیزیک-بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 119 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان فیزیک مدرسان شريف
 17. کتاب مدرسان شريف مجموعه روانشناسی -بخش اول- کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روانشناسی مدرسان شريف
 18. کتاب مدرسان شريف رشته روان شناسی -بخش سوم -دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روان شناسی مدرسان شريف
 19. کتاب مدرسان شريف رشته روان شناسی -بخش اول-دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روان شناسی مدرسان شريف
 20. کتاب مدرسان شريف رشته روانشناسی کد2295 -بخش اول-دکتری آزاد 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان علوم تربیتی مدرسان شريف
 21. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 22. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش هشتم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 23. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 24. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش سوم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 25. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش اول-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 26. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش دهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 27. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش نهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 28. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش هشتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 29. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش هفتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 30. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 31. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش نهم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 32. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 33. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش سوم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 34. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش اول-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 35. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش دهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 36. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش هشتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 37. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش دوم-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 38. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 101 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 39. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران نقشه برداری -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 40. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
  0