1. کتاب دست دوم کتاب ارشد مدار منطقی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 2. کتاب دست دوم لغات و درک مطلب کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهرداد امیری
 3. کتاب دست دوم گرامر انگلیسی کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات پوران پژوهش تألیف کاظم طبیبی
 4. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2 کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر اکبر عالم تبریز
 5. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 6. کتاب دست دوم تاریخ اسلام پوران پژوهش - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهدی وزین افضل - کوهسار نظری
 7. کتاب دست دوم انتقال حرارت، کتاب ارشد - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد سمیع پور
 8. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد دوم لغات و درک مطلب پوران پژوهش - در حد نو

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 9. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد اول گرامر پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 10. کتاب دست دوم زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ پوران پژوهش - در حد نو

  13,000تومان

  9,750 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات پوران پژوهش تألیف محمدرضا سلیمی - مهدی وزین افضل
 11. کتاب دست دوم ساختمان گسسته

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 12. کتاب دست دوم کتاب ارشد مصالح ساختمانی پوران پژوهش - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پوران پژوهش تألیف سید محمد حسن کزازی
 13. کتاب دست دوم کتاب ارشد دینامیک پوران پژوهش - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محسن جباری
 14. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی