1. کتاب دست دوم روانشناسی رشد پوران پژوهش دکتر عبدالحسن فرهنگی-کتاب نوشته دارد

  163,000 تومان

  تعداد صفحات 662 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
 2. کتاب دست دوم سینیتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی تالیف حجت الله احمدی-در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 502 انتشارات پوران پژوهش تالیف حجت الله احدی
 3. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 4. کتاب دست دوم بانک سوالات تالیفی و آزمون روانشناسی رشد-کتاب نوشته دارد

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات پوران پژوهش تألیف عادل مخبری
 5. کتاب دست دوم ساختمان گسسته هادی یوسفی

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 6. کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی پوران پژوهش - کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 834 انتشارات پوران پژوهش تألیف مجتبی سهرابی
 7. کتاب دست دوم پوران پژوهش معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن اسماعیل یوسفی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 510 انتشارات پوران پژوهش تالیف اسماعیل یوسفی
 8. کتاب دست دوم کتاب ارشد مصالح ساختمانی پوران پژوهش - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پوران پژوهش تألیف سید محمد حسن کزازی
 9. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2 کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر اکبر عالم تبریز
 10. کتاب دست دوم کتاب ارشد دینامیک پوران پژوهش - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محسن جباری
 11. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 12. کتاب دست دوم تاریخ اسلام پوران پژوهش - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهدی وزین افضل - کوهسار نظری
 13. کتاب دست دوم انتقال حرارت، کتاب ارشد - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد سمیع پور
 14. کتاب دست دوم زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ پوران پژوهش - در حد نو

  13,000تومان

  9,750 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات پوران پژوهش تألیف محمدرضا سلیمی - مهدی وزین افضل
  0