1. کتاب دست دوم کتاب ارشد مدار منطقی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 2. کتاب دست دوم لغات و درک مطلب کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهرداد امیری
 3. کتاب دست دوم گرامر انگلیسی کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات پوران پژوهش تألیف کاظم طبیبی
 4. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد دوم لغات و درک مطلب پوران پژوهش - در حد نو

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 5. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد اول گرامر پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 6. کتاب دست دوم ساختمان گسسته

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 7. کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی پوران پژوهش - کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 834 انتشارات پوران پژوهش تألیف مجتبی سهرابی
 8. کتاب دست دوم کتاب ارشد مصالح ساختمانی پوران پژوهش - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پوران پژوهش تألیف سید محمد حسن کزازی
 9. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2 کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر اکبر عالم تبریز
 10. کتاب دست دوم کتاب ارشد دینامیک پوران پژوهش - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محسن جباری
 11. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 12. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 13. کتاب دست دوم تاریخ اسلام پوران پژوهش - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهدی وزین افضل - کوهسار نظری
 14. کتاب دست دوم انتقال حرارت، کتاب ارشد - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد سمیع پور
 15. کتاب دست دوم زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ پوران پژوهش - در حد نو

  13,000تومان

  9,750 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات پوران پژوهش تألیف محمدرضا سلیمی - مهدی وزین افضل
  0