1. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد شیمی :زبان تخصصی انگلیسی علیرضا رضایی راد-در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحات300 انتشارات آزاده تالیف علیرضا رضایی راد
 2. کتاب دست دوم پایگاه داده ها جلد1-نویسنده ارسطو خلیلی فر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 418انتشارات آزاده تالیف ارسطو خلیلی فر
 3. کتاب دست دوم کنکورکارشناسی ارشد حرکت شناسی-نویسنده فرهاد دریانوش

  40,000 تومان

  تعداد صفحات312انتشارات آزاده تالیف فرهاد دریانوش
 4. کتاب دست دوم کنکورکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-نویسنده آرش بهرامی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات432انتشارات آزاده تالیف آرش بهرامی
 5. کتاب دست دوم ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات-نویسنده ابوالفضل گیلک

  40,000 تومان

  تعداد صفحات570انتشارات آزاده تالیف ابوالفضل گلیک
 6. کتاب دست دوم کنکورکارشناسی ارشد فیزیک-نویسنده سعید آرا

  40,000 تومان

  تعداد صفحات888انتشارات آزاده تالیف سعید آرا
 7. کتاب دست دوم عملیات واحدجلد1-نویسنده احسان اسلاملو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات504انتشارات آزاده تالیف احسان اسلاملو و دیگران
 8. کتاب دست دوم تحلیل نظری مسائل الکترونیک جلد1-نویسنده محمدصادق اسلام پناه سندی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات564انتشارات آزاده تالیف محمدصادق اسلام پناه سندی
 9. کتاب دست دوم انتقال حرارت 1-نویسنده بهزادخداکرمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات400انتشارات آزاده تالیف بهزادخداکرمی
 10. کتاب دست دوم کتاب فرایندها-نویسنده محمدحسین اقبال محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات418انتشارات آزاده تالیف محمدحسین اقبال احمدی
 11. کتاب دست دوم کتاب فرایندها-نویسنده محمدحسین اقبال محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات418انتشارات آزاده تالیف محمدحسین اقبال احمدی
 12. کتاب دست دوم سینیتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی -نویسنده بهزاد خداکرمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات600انتشارات آزاده تالیف بهزاد خداکرمی
 13. کتاب دست دوم هوش مصنوعی-نویسنده ارسطوخلیلی فر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات536انتشارات آزاده تالیف ارسطو خلیلی فرو دیگران
 14. کتاب دست دوم تحلیل نظریکترونیک جلددوم مسائل ال-نویسنده محمدصادق اسلام پناه سندی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات504انتشارات آزاده تالیف محمدصادق اسلام پناه اسدی
 15. کتاب دست دوم عملیات واحدجلد2-نویسنده کاوه عبدی-

  40,000 تومان

  تعداد صفحات367انتشارات آزاده تالیف کاوه عبدی و دیگران
 16. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد شیمی تجزیه علیرضا رضایی راد-در حد نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات آزاده تالیف علیرضا رضایی راد
 17. کتاب دست دوم کنترل فرآیندها تالیف محمدحسین اقبال احمدی-در حد نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحات 414 انتشارات آزاده تالیف محمدحسین اقبال احمدی
 18. کتاب دست دوم عملیات واحد جلد 1 تالیف کاوه عبدی-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 494 انتشارات آزاده تالیف کاوه عبدی
 19. کتاب دست دوم عملیات واحد جلد 2 تالیف کاوه عبدی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 367 انتشارات آزاده تالیف کاوه عبدی
 20. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش سوم راهیان ارشد - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 21. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش دوم راهیان ارشد - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 22. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد ارتعاشات راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات آزاده تألیف حمزه صالحی پور - روح الله حسینی
 23. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 24. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد انتقال حرارت راهیان ارشد - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 667 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 25. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
  0