1. کتاب دست دوم تحلیل فضاهای معماری و شهری کوهساری خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات خانه شهرسازان تألیف دکتر محمد جواد کوهساری
 2. کتاب دست دوم تحلیل مبانی نظری معماری کوچک یزدی خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات خانه شهرسازان تألیف دکتر مهدی کوچک یزدی
 3. کتاب دست دوم تحلیل فضاهای معماری و شهری یالپانیان خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان
 4. کتاب دست دوم مبانی نظری معماری یالپانیان خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان
 5. کتاب دست دوم تاریخ معماری و شهرسازی خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 822 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان
 6. کتاب دست دوم زبان عمومی و تخصصی خانه شهرسازان ایران - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات خانه شهرسازان تألیف مهندس علی یالپانیان - مهندس مانی صمدانی
0