1. کتاب گزینه برتر دستیاری اردیبهشت 1395 دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 41 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 2. کتاب نکات برتر فارماکولوژی 2013 دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 3. کتاب بیماری های گلومرولی داخلی، پاتولوژی، کودکان Rip it books دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 4. کتاب واسکولیت ها داخلی,پاتولوژی,کودکان,نورولوژی Rip it books دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 51 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 5. کتاب هفته آخر گوش و حلق و بینی 93 دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 6. کتاب هفته آخر پاتولوژی رابینز دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 7. کتاب گزینه برتر دستیاری اردیبهشت 93 دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 45 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 8. کتاب گزینه برتر دستیاری و پیش کارورزی اسفند 97 دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 9. کتاب گزینه برتر پیش کارورزی اسفند 95 تهران آزاد دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 10. کتاب گزینه برتر قطب تهران پیش کارورزی شهریور 97 دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 67 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 11. کتاب گزینه برتر 96 دستیاری اردیبهشت دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 71 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 12. کتاب تست پاتولوژی 1 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 13. کتاب درسنامه بیماریهای قلب دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 14. کتاب تست فارماکولوژی دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 15. کتاب هفته آخر فارماکولوژی 97 - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 16. کتاب هفته آخر داخلی قلب 97 - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 17. کتاب هفته آخر داخلی گوارش 97 - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 18. کتاب هفته آخر کودکان 97 - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 19. کتاب هفته آخر زنان و زایمان 97 - کاملا نو

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 20. کتاب هفته آخر داخلی ریه 97 - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 21. کتاب هفته آخر داخلی روماتولوژی 97 - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 22. کتاب هفته آخر داخلی غدد 97 - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 23. کتاب هفته آخر داخلی کلیه 97 - کاملا نو

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 63 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 24. کتاب هفته آخر داخلی خون و انکولوژی 97 - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 94 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 25. کتاب مرور سریع گزینه برتر داخلی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 26. کتاب گزینه برتر اورولوژی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 27. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی روماتولوژی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  71,000 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 28. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی غدد دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  71,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 29. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی گوارش دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 30. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی قلب دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 31. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی ریه دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 32. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی کلیه دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 33. کتاب نکات برتر بیماری های داخلی خون و انکولوژی دکتر مهدی ایزدی - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی - دکتر محمد کیانی
 34. کتاب تست بیماریهای عفونی 2 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 35. کتاب تست بیماریهای عفونی 1 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 36. کتاب درسنامه بیماریهای کودکان 6 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 37. کتاب درسنامه جراحی 4 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
  0