1. کتاب گزینه برتر زنان 98 - کاملا نو

  79,000تومان

  71,100 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 2. کتاب گزینه برتر داخلی کلیه، خون و قلب 98 - کاملا نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 3. کتاب گزینه برتر داخلی غدد و گوارش 98 - کاملا نو

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 4. کتاب گزینه برتر کودکان 98 - کاملا نو

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 369 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 5. کتاب گزینه برتر داخلی روماتولوژی و ریه 98 - کاملا نو

  61,000تومان

  54,900 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 6. کتاب گزینه برتر عفونی، چشم و اپیدمیولوژی 98 - کاملا نو

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 7. کتاب گزینه برتر پاتولوژی، پوست و روانپزشکی 98 - کاملا نو

  117,000تومان

  105,300 تومان

  تعداد صفحه 357 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 8. کتاب گزینه برتر رادیولوژی، فارماکولوژی، گوش و حلق و بینی 98 - کاملا نو

  86,000تومان

  77,400 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی