1. کتاب آزمون استخدامی بانک ها تالیف علی اصغر علیزاده

  69,500تومان

  62,550 تومان

  تعداد صفحات 552 تالیف علی اصغر علیزاده
 2. کتاب دست دوم مهندسی صنایع-صنایع-نویسنده آرش اپرناک

  40,000 تومان

  تعداد صفحات736انتشارات رویای سبزتالیف آرش اپرناک
 3. کتاب دست دوم کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری گزینش-نویسنده مینا صفری خرامه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مینا صفری خرامه تالیف میناصفری خرامه
 4. کتاب آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی علوم آزمایشگاهی فاطمه نژادقنبری چاپ چهارم - کاملا نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری - فریبا زمانی امیر
 5. کتاب آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی علوم آزمایشگاهی فاطمه نژادقنبری چاپ اول - کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری - فریبا زمانی امیر
 6. کتاب آزمون های استخدامی بهیاری کمک پرستاری عمومی و تخصصی فاطمه نژادقنبری - کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژاد قنبری
 7. کتاب آزمون های استخدامی بهداشت محیط مبینا شمس - کاملا نو

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 8. کتاب استخدامی آموزگارابتدایی تالیف میلاد تراب ابطحی محمدعلی عزیزی-کاملا نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 568انتشارات رویای سبز تالیف محمدعلی عزیزی
 9. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی و اطلاعات عمومی-نویسنده دکتر علیرضا حسینی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 64 انتشارات رویای سبز تالیف دکتر علیرضا حسینی و همکاران
  0