1. کتاب بیماری های دستگاه تنفس نلسون 2016 ویرایش بیستم رابرت کلیگمن دکتر سید احمد طباطبایی - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آرتین طب تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر سید احمد طباطبایی
 2. کتاب بیماری های غدد درون ریز نلسون 2016 ویرایش بیستم رابرت کلیگمن دکتر علی طالع - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات آرتین طب تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر علی طالع - دکتر مریم جعفر قلیان
 3. کتاب بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر مرضیه توکل - در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر مرضیه توکل - دکتر رسول نصیری کالمرزی
 4. کتاب بیماری های غدد نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر فروغ صاکی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر فروغ صاکی
 5. کتاب بیماری های متابولیک نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر شیرین معارفیان - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر شیرین معارفیان
 6. کتاب بیماری های ریه نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر مرتضی معدنی ثانی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر مرتضی معدنی ثانی
 7. کتاب دارو درمانی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر مرتضی معدنی ثانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر مرتضی معدنی ثانی
 8. کتاب بیماری های انکولوژی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر حسین اصفهانی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر صبا ماهر
 9. کتاب بیماری های کلیه / آب و الکترولیت / اورولوژی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر بهناز بازرگانی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر بهناز بازرگانی
 10. کتاب بیماری های خون نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر محمد کاجی یزدی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر محمد کاجی یزدی
 11. کتاب رشد، تکامل و رفتار نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر علی رضا جشنی مطلق - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر علی رضا جشنی مطلق - دکتر مرضیه توکل
 12. کتاب توانبخشی و آسیب های محیطی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر کتایون برهانی و همکاران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر کتایون برهانی و همکاران
 13. کتاب ملاحظات دارودرمانی در کودکان به انضمام معیار روزآمد شده و بومی شده POPI ترجمه دکتر ژیلا طاهرزاده و همکاران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر ژیلا طاهرزاده و همکاران
 14. کتاب تب و شیوه های کنترل آن دکتر محمدصادق رضایی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 57 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر محمدصادق رضایی و همکاران
  0