1. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی معین شیرزاد - در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پرستش تألیف معین شیرزاد - دکتر دردی قوجق
 2. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین -تالیف معین شیرزاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272-انتشارات پرستش-تالیف معین شیرزاد
 3. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد دوم-تالیف دکتر مهین زهرایی

  33,600 تومان

  تعداد صفحه 616-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 4. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد اول-تالیف دکتر مهین زهرایی

  45,600 تومان

  تعداد صفحه 366-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 5. کتاب آموزش علمی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی- تالیف شهرناز آریا برزین

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 115-انتشارات آییژ-تالیف شهرناز آریا برزین
 6. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 1010-انتشارات حیدری-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد
 7. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد دوم)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 778-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 8. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد اول)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 682-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 9. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد دوم)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 1452-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 10. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد اول)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 709-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 11. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(ترجمه کامل)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 984-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 12. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد دوم)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 1000-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 13. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد اول)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  66,000 تومان

  تعداد صفحه 668-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 14. کتاب دست دوم گنجینه بیوشیمی جعفرنژاد - در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1060 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفرنژاد
 15. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا

  81,300 تومان

  تعداد صفحه 585-انتشارات خسروی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا
 16. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد دوم)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 17. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد اول)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
  0