1. کتاب نظریه شخصیت-کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات ریشه
 2. کتاب روانشناسی رشد پیشرفته چاپ 1398-کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور-نویسنده زهرا راجی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 193 انتشارات ریشه تالیف زهرا راجی
 3. کتاب بررسی رفتار مصرف کننده-نویسنده دکتر جمشید سالار

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 307 انتشارات پیام نور تالیف جمشید سالار
 4. کتاب پیام نور روان شناسی تربیتی-تالیف دکتر حسین زارع

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 292انتشارات پیام نور تالیف دکتر حسین زارع
 5. کتاب تفکر و دید استراتژیک-رشته مدیریت MBA-نویسنده دکتر محمد تقی امینی

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 451 انتشارات پیام نور تالیف محمد تقی امینی-دکتر جمشید سالار
 6. کتاب نظریه های شخصیت-نویسنده دکتر مجید صفاری نیا

  41,000 تومان

  تعداد صفحات 329 انتشارات پیام نور تالیف مجید صفاری نیا
 7. کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته -نویسنده دکتر رضا رسولی

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 358 انتشارات پیام نور تالیف دکتر رضا رسولی-علی صالحی
0