1. کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته -نویسنده دکتر رضا رسولی

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 358 انتشارات پیام نور تالیف دکتر رضا رسولی-علی صالحی
 2. کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی-نویسنده دکتر محمد مهدی پرهیزگار

  47,000 تومان

  تعداد صفحات 444 انتشارات پیام نور تالیف دکتر محمد مهدی پرهیزگار -علی اکبر آقاجانی افروزی
 3. کتاب پیام نور مبانی مدیریت اسلامی-تالیف رضا نجاری

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 343انتشارات پیام نور تالیف رضا نجاری
 4. کتاب پیام نور نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته-تالیف دکتر تورج حسن زاده ثمرین

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 291انتشارات پیام نور تالیف دکتر تورج حسن زاده ثمرین
 5. کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی-تالیف دکتر لطف الله فروزنده

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 308انتشارات پیام نور تالیف دکتر لطف الله فروزنده
 6. کتاب پیام نور مدیریت رفتار سازمانی-تالیف دکتر زهرا برومند

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 397انتشارات پیام نور تالیف دکتر زهرا برومند
 7. کتاب اداره امور عمومی در اسلام-نویسنده دکتر محمد خدابخش

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 295 انتشارات پیام نور تالیف دکتر محمد خدابخش -دکتر احمد صادقی
 8. کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی-نویسنده دکتر حسن درویش

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 270 انتشارات پیام نور تالیف دکتر حسن درویش-دکتر محمد رسول الماسی فرد
  0