1. کتاب دست دوم طلایی متون فقه 2

  25,000 تومان

  تعداد صفحات114 انتشارات تهران طلایی پویندگان تالیف امیر رضوان دوست
 2. کتاب دست دوم مقدمه علم حقوق در نظام حقوقی ایران

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 97انتشارات گنج دانش تالیف ناصر کاتوزیان
 3. کتاب دست دوم طلایی کیفر شناسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 92انتشارات تهران طلایی تالیف جمیله کرمی
 4. کتاب دست دوم گنجینه طلایی آیین دادرسی مدنی3

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 192انتشارات اصفهان تالیف امیر یعقوبی
 5. کتاب دست دوم گنجینه طلایی داوری بین المللی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 108 انتشارات اصفهان تالیف هاجر راعی دهقی
 6. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی 1

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 44ا1نتشارات اصفهان تالیف محمد رضا قهری قهی
 7. کتاب دست دوم گنجینه طلایی جرم شناسی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات اصفهان تالیف الهه حسن زاده فروشانی وهمکاران
 8. کتاب دست دوم گنجینه طلایی حقوق اداری 2

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 84 انتشارات اصفهان تالیف امید دوست بین وهمکاران
 9. کتاب دست دوم گنجینه طلایی حقوق جزای اختصاصی 3

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 180 انتشارات اصفهان تالیف محمد رضا قهری قهی
 10. کتاب پیام نور حقوق اساسی1-تالیف دکتر حسن خسروی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 221انتشارات پیام نور تالیف دکتر حسن خسروی
 11. کتاب دست دوم گنجینه طلایی ادله اثبات دعوا

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 144 انتشارات اصفهان تالیف امیر یعقوبی
 12. کتاب دست دوم گنجینه طلایی آیین دادرسی کیفری 2

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 192انتشارات اصفهان تالیف امیر یعقوبی وهمکاران
 13. کتاب دست دوم گنجینه طلایی حقوق تطبیقی

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 216 انتشارات اصفهان تالیف هاجر راعی
 14. کتاب دست دوم گنجینه طلایی پزشکی قانونی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات192 انتشارات اصفهان تالیف سیما بدری زاده
 15. کتاب دست دوم روش تحقیق در علم حقوق

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 192انتشارات تهران .جنگل.جاودانه تالیف دکتر آل حسین کجباف
  0