1. کتاب abs آناتومی سر و گردن دکتر رمزی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آبادیس طب تالیف داوود رمزی
 2. کتاب ضروریات آناتومی-تالیف محمد اکبری و دیگران

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 334- انتشارات علوی- تالیف محمد اکبری و دیگران
 3. کتاب آناتومی عمومی-تالیف مهدی میر حسینی فرشته طالب پورامیری

  55,000تومان

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 272- انتشارات پرستش- تالیف مهدی میر حسینی -فرشته طالب پورامیری
 4. کتاب آناتومی برای پرستاران با رویکرد بالینی -تالیف احسان گلچینی - مقدمه دکتر محمد بربرستانی

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 372 - انتشارات جامعه نگر- تالیف احسان گلچینی - مقدمه دکتر محمد بربرستانی
 5. کتاب آناتومی بالینی نتر- جان تی هنسن-محمد بربرستانی

  159,000تومان

  127,200 تومان

  تعداد صفحه 350 - انتشارات جامعه نگر- تالیف جان تی هنسن - ترجمه محمد بربرستانی
 6. کتاب آناتومی استخوان و مفاصل- دکتر فریدون نگهدار-سولماز محمدزاده

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات حیدری - تالیف فریدون نگهدار-سولماز محمدزاده
 7. کتاب آناتومی مقاطع عرضی بدن انسان- دکتر بهنام الدین جامعی و همکاران

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 340 - انتشارات خسروی- تالیف دکتر بهنام الدین جامعی و همکاران
 8. کتاب آناتومی و آناتومی مقطعی تنه، همراه با آناتومی سطحی و مقاطع (سینه، شکم، لگن) - دکتر فریدون نگهدار - مریم نیستانی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه304 -انتشارات حیدری-تالیف دکتر فریدون نگهدار - مریم نیستانی
 9. کتاب کالبدشناسی سر وگردن بالینی - علیرضا محرری

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه226 -انتشارات حیدری-تالیف علیرضا محرری
 10. کتاب نوروآناتومی همراه با نکات بالینی - محمد اکبری و همکاران

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 216-انتشارات حیدری-تالیف محمد اکبری و همکاران
 11. کتاب آناتومی گری اندام برای دانشجویان - جلد دوم-ریچارددال دریک - علی والیانی - 2018

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 320 - انتشارات حیدری - تالیف ریچارددال دریک - ترجمه علی والیانی
 12. کتاب آناتومی گری تنه برای دانشجویان - جلد اول- ریچارددال دریک - دکتر زهرا نادیاشریفی - 2018

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 530 - انتشارات حیدری - تالیف ریچارددال دریک - ترجمه دکتر زهرا نادیاشریفی، دکتر شبنم موثقی، دکتر شبنم عبدی، آوا پروندی
 13. کتاب آناتومی بالینی اسنل (اندام) - لارنس ای وینسکی - فردین عمیدی و همکاران - 2019

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 314 - انتشارات حیدری - تالیف لارنس ای وینسکی - ترجمه فردین عمیدی و همکاران
 14. کتاب آناتومی بالینی اسنل (سر و گردن) - لارنس ای وینسکی - فردین عمیدی و همکاران - 2019

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 350 - انتشارات حیدری - تالیف لارنس ای وینسکی - ترجمه فردین عمیدی و همکاران
 15. کتاب آناتومی عمومی (بر اساس آناتومی گری)- دکتر فردین عمیدی و همکاران

  42,500تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 360- انتشارات خسروی – تالیف دکتر فردین عمیدی و همکاران
 16. کتاب کالبد شناسی عمومی – دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 687- انتشارات علوم پزشکی شیراز - تألیف دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی
 17. کتاب آناتومی عمومی – شبنم موثقی، زهرا نادیاشریفی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 216- انتشارات آییژ- تالیف شبنم موثقی، زهرا نادیاشریفی
 18. کتاب آناتومی عمومی برای داروسازی،دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، هوشبری - ایمانه شمایلی یگانه

  69,000تومان

  55,200 تومان

  تعداد صفحه 336 - انتشارات جامعه نگر – تالیف ایمانه شمایلی یگانه
 19. کتاب آناتومی عمومی - رضا شیرازی

  49,000تومان

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 346- انتشارات اندیشه رفیع- تالیف رضا شیرازی
 20. کتاب آناتومی گری سروگردن برای دانشجویان - جلد سوم - ریچارددال دریک - حمیدرضا چگینی - 2020

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 336 -انتشارات حیدری -تالیف ریچارددال دریک -ترجمه حمیدرضا چگینی
  0