1. کتاب فیزیولوژی گایتون و هال 2020 جلد 4 بخش 6، 7، 8 و 15 ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی
 2. کتاب اصول و مبانی فیزیولوژی جلد اول دکتر کوشا پایداری - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانش پژوهان جوان تألیف دکتر کوشا پایداری - دکتر محمد حسین پورنبی
 3. کتاب رویکرد فیزیولوژیک بر موارد بالینی دکتر سارا شاهمرادی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر سارا شاهمرادی و همکاران
 4. کتاب فیزیولوژی گایتون و هال 2020 جلد 2 بخش 3 قلب بخش 4 گردش خون ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی
 5. کتاب فیزیولوژی گایتون و هال 2020 جلد 3 بخش 5 کلیه و مایعات بدن ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  55,000تومان

  46,750 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی
 6. کتاب نقش حیاتی عضلات گلوتئال جان گیبونز دکتر وحید مظلوم - در حد نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات ستایش هستی تألیف جان گیبونز ترجمه دکتر وحید مظلوم
 7. کتاب اصلاح پوسچر راهنمای مصور 30 وضعیت پاتولوژیک جین جانسون دکتر رضا مهدوی نژاد - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تألیف جین جانسون ترجمه دکتر رضا مهدوی نژاد و همکاران
  0