1. کتاب درسنامهeffortless medicine بیماری های کلیه --دکتر پری خدام

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 216انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 2. کتاب تستeffortless medicineبیماری های غدد جلد1--دکتر پری خدام

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 171انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 3. کتاب تستeffortless medicine قلب جلد1--دکتر پری خدام

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 4. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی4-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 227انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 5. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی3-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 222انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 6. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی1-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 160انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 7. کتاب درسنامه effortless medicine جراحی2-دکتر پری خدام

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات حیدری تالیف دکتر پری خدام
 8. کتاب درسنامه effortless medicine غدد -دکتر پری خدام

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات حیدریتالیف دکتر پری خدام
 9. کتاب درسنامه effortless medicine قلب --دکتر پری خدام

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 336انتشارات حیدری دکتر پری خدام
0