1. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل سیستم ها مدرسان شریف -کارشناسی ارشد-دکتری-نویسنده دکتر هومن سجادیان

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 570 انتشارات مدرسان شریف تالیف هومن سجادیان-دکتر سید مهدی حسینی اندارگلی
 2. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدرسان شریف -ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتIT و علوم کامپیوتر-کارشناسی ارشد-نویسنده مهندس مریم موسوی ایرائی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 534 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس مریم موسوی ایرائی-مهندس حسام الدین طالبی-مهندس مهدی منوچهرزاده
 3. کتاب دست دوم کامپایلر مدرسان شریف -کارشناسی ارشد-نویسنده مهندس امین شکری

  46,000 تومان

  تعداد صفحات 246 انتشارات مدرسان شریف تالیف امین شکری
 4. کتاب دست دوم مدارهای منطقی مدرسان شریف -ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر و برق -کارشناسی ارشد-دکتری-نویسنده دکتر مقصود عباسپور

  69,000 تومان

  تعداد صفحات 584 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مقصود عباسپور-دکتر محمد نیک روان
 5. کتاب دست دوم شبکه های کامپیوتری مدرسان شریف- کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر محمود فتحی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 410 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمود فتحی-مهندس امید مجتبی مقدم
 6. کتاب دست دوم تحلیل مدارهای الکتریکی 1 مدرسان شریف -ویژه رشته های برق -کامپیوتر و ابزار دقیق-کارشناسی ارشد-دکتری-نویسنده دکتر مهرداد عابدی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 520 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهرداد عابدی-مهندس حسین نامی-مهندس احسان عابدی
 7. کتاب دست دوم تحلیل مدارهای الکتریکی 2 مدرسان شریف -ویژه رشته های برق -کامپیوتر و ابزار دقیق-کارشناسی ارشد-دکتری-نویسنده دکتر مهرداد عابدی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 584 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهرداد عابدی-مهندس حسین نامی-مهندس احسان عابدی
 8. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش دوم-کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 9. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش اول-کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 10. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش اول-کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 11. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي فناوری اطلاعات IT-بخش اول -کارشناسي ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي فناوری اطلاعات مدرسان شريف
 12. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش هشتم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 13. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش چهارم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 14. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش سوم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 15. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش دوم-کارشناسي ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 16. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش دهم-کارشناسي ارشد سراسري 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 17. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش هشتم-کارشناسي ارشد سراسري 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 18. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسي کامپيوتر-بخش هفتم-کارشناسي ارشد سراسري 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسي کامپيوترمدرسان شريف
 19. کتاب دست دوم نظریه زبان ها و ماشین ها مدرسان شریف -کارشناسی ارشد-نویسنده مهندس محمدرضا نامی

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 270 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمدرضا نامی-محمد کدخدا
 20. کتاب دست دوم زبان عمومی مدرسان شریف -کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر مهرداد جوادزاده

  115,000 تومان

  تعداد صفحات 722 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهرداد جوادزاده
  0