1. کتاب مدرسان شریف روانشناسی مرض -آسیب شناسی روانی کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده دکتر فرزین رضاعی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 472 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر فرزین رضاعی-دکتر محمود دژکان-دکتر صادق خدامرادی
 2. کتاب مدرسان شریف روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی کارشناسی ارشد -دکتری-نویسنده ارکان خوش کلام

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 542 انتشارات مدرسان شریف تالیف ارکان خوش کلام-مرضیه کامیاب نژاد
 3. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی کارشناسی ارشد -نویسنده دکتر مهدی شاه نظری

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مهدی شاه نظری
 4. کتاب مدرسان شریف روانشناسی رشد کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده اندیشه واحدی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی
 5. کتاب مدرسان شریف روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر محمود دژکام

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمود دژکام -حجت الله ابراهیمی
 6. کتاب مدرسان شریف علم النفس کارشناسی ارشد -نویسنده دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید

  78,000تومان

  70,200 تومان

  تعداد صفحات 254 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر اصغر اصغرنژاد فرید-صادق خدامردی
 7. کتاب مدرسان شریف آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده کلثوم امیری

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری
 8. کتاب مدرسان شريف مجموعه روانشناسی -بخش اول- کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روانشناسی مدرسان شريف
 9. کتاب مدرسان شريف رشته روان شناسی -بخش سوم -دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روان شناسی مدرسان شريف
 10. کتاب مدرسان شريف رشته روان شناسی -بخش اول-دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روان شناسی مدرسان شريف
 11. کتاب مدرسان شريف رشته روانشناسی کد2295 -بخش اول-دکتری آزاد 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان علوم تربیتی مدرسان شريف
 12. کتاب مدرسان شریف روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر احمدعلی نوربالاتفتی

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 242 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر احمدعلی نوربالاتفتی-فاطمه ثقفی
  0