1. کتاب حقوق عمومی مدرسان شریف مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی - آزمون های دکتری 91-99 - نویسنده مهندس حسین نامی

  186,000تومان

  167,400 تومان

  تعداد صفحات438 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 2. کتاب حقوق خصوصی مدرسان شریف مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی دکتری 91-99 - نویسنده مهندس حسین نامی

  190,000تومان

  171,000 تومان

  تعداد صفحات438 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 3. کتاب حقوق تجارت-وکالت-قضاوت-مدرسان شریف-نویسنده دکتر بهروز اخلاقی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 578 انتشارات مدرسان شریف تالیف بهروز اخلاقی
 4. کتاب بانک تست حقوق مدنی-مدرسان شریف-نویسنده دکتر مهدی رشوند بوکانی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 274 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهدی رشوند بوکانی
 5. کتاب حقوق مدنی جلد1-مدرسان شریف-نویسنده دکتر احمد یوسف زاده

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتراحمد یوسف زاده و دیگران
 6. کتاب حقوق مدنی جلد2-مدرسان شریف-نویسنده دکتر محمد جواد صفار

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 248 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمد جواد صفار
 7. کتاب زبان تخصصی حقوق-مدرسان شریف-نویسنده حسن مرادی

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 268 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسن مرادی-هما رشید
 8. کتاب حقوق جزای عمومی-مدرسان شریف-نویسنده افشین برومند

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات مدرسان شریف تالیف افشین برومند
 9. کتاب حقوق بین المللی عمومی-مدرسان شریف-نویسنده محمد شریفی پناه

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد شریفی پناه
 10. کتاب آیین دادرسی مدنی-مدرسان شریف-نویسنده امیر آذربایجانی

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 330 انتشارات مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی
 11. کتاب حقوق مدنی-تعهدات مدرسان شریف-نویسنده محمد سجاد توسلی

  47,000تومان

  42,300 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد سجاد توسلی-حنانه سلطانی بنادکی
 12. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 13. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش نهم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 14. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 15. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش سوم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 16. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش اول-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 17. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش دهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 18. کتاب مدرسان شريف مجموعه حقوق -بخش هشتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان حقوق مدرسان شريف
 19. کتاب مجموعه سوالات رشته حقوق خصوصی آزمون های 86-99-مدرسان شریف-نویسنده امید وکیلی خواه

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف تالیف امید وکیلی خواه و دیگران
  0