1. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش هشتم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 2. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش اول-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعدادصفحه 181انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 3. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش نهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 197انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 4. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعدادصفحه 112 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 5. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 6. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش سوم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 190انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 7. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش هشتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعدادصفحه 197انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
0