1. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم انگلیسی 3 پایه نهم دوره اول متوسطه (کتاب دانش آموز)-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم پیام های آسمان پایه نهم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب دست دوم درسی آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 126 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم ریاضی نوبت دوم ،پایه نهم تالیف کریم کرمی -در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 56 مولف کریم کرمی انتشارات جویا مجد
 7. کتاب درسی انگلیسی 3 نهم متوسطه(کتاب دانش آموز)

  27,000 تومان

  تعداد صفحات150 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم درسی آموزش قرآن نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات136 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم درسی انگلیسی 3 نهم متوسطه(کتاب کار دانش آموز)

  35,000 تومان

  تعداد صفحات100 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم درسی مطالعات اجتماعی نهم متوسطه

  38,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب درسی کار و فناوری نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات148 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم درسی علوم تجربی پایه نهم-در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 128 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم فارسی پایه نهم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 16. کتاب دست دوم عربی،زبان قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 17. کتاب دست دوم درسی آمادگی دفاعی نهم متوسطه

  27,000 تومان

  تعداد صفحات130 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0