1. کتاب دست دوم جغرافیا 3(کاربردی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی- نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 2 پایه یازدهم دوره دوم متوسطه (علوم تجربی ریاضی و فیزیک)-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 94 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم درسی کار انگلیسی 2 یازدهم (کتاب کار)

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 62 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم درسی کار انگلیسی 2 یازدهم (کتاب دانش آموز)

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 110 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب دست دوم درسی کار انگلیسی 3 دوازدهم(کتاب کار)-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 64 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم درسی عربی زبان قرآن 2 یازدهم(رشته های تجربی ریاضی)-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 68 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم درسی عربی زبان قرآن 3 دوازدهم(رشته های تجربی ریاضی)

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 68 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم دین و زندگی 3 دوازدهم به غیر از انسانی -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران) پایه ی دوازدهم کلیه رشته ها

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم درسی نگارش 3 دوازدهم -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 126 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب دست دوم درسی ریاضی 2 یازدهم تجربی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 168 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم درسی فیزیک 2 یازدهم تجربی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 110 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم درسی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی فیزیک-نوشته دارد

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 165 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم درسی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک -در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 88 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم درسی شیمی 3 دوازدهم-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 130 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 16. کتاب دست دوم درسی جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم انسانی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 120 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 17. کتاب دست دوم درسی تاریخ 2از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 18. کتاب دست دوم درسی تاریخ 1 ایران و جهان باستان یازدهم انسانی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 155 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب دست دوم درسی مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه پسران) دوازدهم کلیه رشته ها-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 142 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 20. کتاب دست دوم درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم کلیه رشته ها

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 183 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 21. کتاب دست دوم درسی انگلیسی 2 پایه یازدهم دوره ی دوم متوسطه(کتاب دانش آموز)-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 112 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 22. کتاب دست دوم درسی نگارش 2 یازدهم

  25,000 تومان

  تعداد صفحات126 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 23. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 2 یازدهم تجربی-ریاضی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات100 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 24. کتاب درسی دین و زندگی 2 یازدهم همه رشته ها بجز انسانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات160 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 25. کتاب دست دوم درسی انگلیسی 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه(کتاب دانش آموز)-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 128 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 26. کتاب دست دوم ریاضی پایه دوره پیش دانشگاهی- در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات150انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 27. کتاب دست دوم درسی جغرافیا 3 دوازدهم انسانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 180انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 28. کتاب دست دوم درسی ریاضی و آمار 3 دوازدهم انسانی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 106انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 29. کتاب دست دوم درسی زیست شناسی 2 یازدهم تجربی -نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 30. کتاب دست دوم درسی شیمی 1 دهم تجربی و ریاضی فیزیک

  40,000 تومان

  تعداد صفحات140انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم درسی زیست شناسی1 دهم تجربی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 112انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب دست دوم درسی انگلیسی 2 یازدهم (کتاب دانش آموز)

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 33. کتاب دست دوم درسی ریاضی و آمار 1 دهم انسانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 130انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 34. کتاب دست دوم درسی آمادگی دفاعی دهم کلیه رشته ها-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 35. کتاب دست دوم درسی مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه پسران) دوازدهم کلیه رشته ها

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 36. کتاب دست دوم درسی عربی زبان قرآن 1 دهم (رشته های تجربی ریاضی و فنی)

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 37. کتاب دست دوم درسی آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 38. کتاب دست دوم درسی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم کلیه رشته ها-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 39. کتاب دست دوم درسی آزمایشگاه علوم تجربی 1 دهم رشته ریاضی و تجربی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 150انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0