1. کتاب نظام جمله در زبان عربی-نویسنده دکتر مصطفی حمیده-مترجم دکتر عدنان طهماسبی

  13,000 تومان

  تعداد صفحات 220 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر مصطفی حمیده ترجمه دکتر عدنان طهماسبی-دکتر جواد اصغری-سعدالله همایونی
 2. کتاب درآمدی بر معناشناسی عربی-نویسنده محمود فتحی عکاشه-مترجم جواد اصغری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 234 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف محمود فتحی عکاشه ترجمه جواد اصغری-عدنان طهماسبی-جعفر قمری
 3. کتاب رهیافتی نو بر ترجمه از زبان عربی-ویرایش دوم-نویسنده دکتر جواد اصغری

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 194انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر جواد اصغری
0