1. کتاب دست دوم درسی نگارش 2 یازدهم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات126 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم اقتصاد نظری سال دوم آموزش متوسطه

  11,000 تومان

  تعداد صفحات 180انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 3. کتاب دست دوم درسی دین و زندگی 2 یازدهم انسانی

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 170انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم درسی جامعه یازدهم انسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 134انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب دست دوم درسی فلسفه یازدهم انسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 80 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم درسی ریاضی و آمار 2 یازدهم انسانی-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 7. کتاب دست دوم درسی جغرافیا 2 یازدهم انسانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 8. کتاب دست دوم درسی فلسفه یازدهم انسانی 1398

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 96انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
0