1. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 2 پایه یازدهم دوره دوم متوسطه (ادبیات و علوم انسانی)-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم عربی 3 دوازدهم شب امتحان خیلی سبز1400 تالیف حسام الدین سلیمانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 64 تالیف حسام الدین سلیمانی انتشارات خیلی سبز
 3. کتاب دست دوم مجموعه کتاب های هدفدار فلسفه 11 کنکور 1400 مشاوران تالیف حسین خدادادی- در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 120 تالیف حسین خدادادی انتشارات مشاوران آموزش
 4. کتاب دست دوم درسی تاریخ 2از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب دست دوم درسی ریاضی و آمار 2 یازدهم انسانی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 72 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 2 پایه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم درسی جامعه شناسی2 پایه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 135 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم درسی اقتصاد پایه دهم و یازدهم انسانی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 144 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم درسی نگارش 2 یازدهم

  25,000 تومان

  تعداد صفحات126 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم درسی دین و زندگی 2 یازدهم انسانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 170انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب دست دوم درسی ریاضی و آمار 2 یازدهم انسانی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 12. کتاب دست دوم درسی جغرافیا 2 یازدهم انسانی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 13. کتاب دست دوم درسی علوم وفنون ادبی 2 پایه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 110 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم درسی فلسفه 1 پایه یازدهم انسانی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 96 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم درسی روان شناسی یازدهم انسانی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 208 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 16. کتاب دست دوم اقتصاد نظری سال دوم آموزش متوسطه

  11,000 تومان

  تعداد صفحات 180انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 17. کتاب دست دوم درسی فلسفه یازدهم انسانی 1398

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 96انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 18. کتاب دست دوم درسی جامعه یازدهم انسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 134انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب دست دوم درسی فلسفه یازدهم انسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 80 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0