1. کتاب دست دوم جغرافیا 3(کاربردی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی- نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم درسی جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم انسانی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 120 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم درسی تاریخ 3 ایران و جهان معاصر دوازدهم انسانی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 165 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم درسی علوم وفنون ادبی 3پایه دوازدهم انسانی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 125 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 3 پایه دوازدهم انسانی-نوشته دارد

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 83 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم درسی جغرافیا 3 دوازدهم انسانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 180انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم درسی ریاضی و آمار 3 دوازدهم انسانی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 106انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم درسی نگارش 3 دوازدهم انسانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 125انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم درسی دین و زندگی 3 دوازدهم انسانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 170انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم درسی تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 126انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب دست دوم درسی علوم و فنون 3 دوازدهم انسانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 125انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم درسی جامعه شناسی 3 دوازدهم انسانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 120انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1400 تالیف سعید حقیقت راد

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 65 تالیف سعید حقیقت راد انتشارات گل واژه
 14. کتاب دست دوم جغرافیا 3پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1401 تالیف فاطمه انصاری مهابادی

  23,500 تومان

  تعداد صفحات 46 تالیف فاطمه انصاری مهابادی انتشارات گل واژه
 15. کتاب دست دوم عربی 3پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1400 تالیف مهدی پرکاری

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 56 تالیف مهدی پرکاری انتشارات گل واژه
 16. کتاب دست دوم تاریخ 3پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1400 تالیف سمیه جیریایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 62 تالیف سمیه جیریایی انتشارات گل واژه
 17. کتاب دست دوم فلسفه 2 پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1400 تالیف زهرا گل منش

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 44 تالیف زهرا گل منش انتشارات گل واژه
 18. کتاب دست دوم دین و زندگی 3 پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1400 تالیف حسین سلیقه

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 46 تالیف حسین سلیقه انتشارات گل واژه
 19. کتاب دست دوم جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1401 تالیف فرشته انصاری

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 56 تالیف فرشته انصاری انتشارات گل واژه
 20. کتاب دست دوم علوم وفنون ادبی 3 پایه دوازدهم گلبرگ کنکور 1400 تالیف نعمت الله بوالحسنی

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 60 تالیف نعمت الله بوالحسنی انتشارات گل واژه
 21. کتاب دست دوم منطق نظری سال سوم آموزش متوسطه

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 108انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 22. کتاب دست دوم درسی فلسفه(نظری)سال سوم آموزش متوسطه-در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 60انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 23. کتاب دست دوم درسی فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)دوره پیش دانشگاهی-در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 24. کتاب دست دوم درسی فلسفه دوازدهم انسانی -نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 110انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0