1. کتاب دست دوم درسی نقشه کشی اسکلت فلزی شاخه کاردانش پایه یازدهم -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 120 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم سیستم انتقال قدرت- کاردانش تالیف محمدتقی معینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 150 مولف محمدتقی معینی انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 3. کتاب دست دوم سوخت رسانی و سیستم جرقه موتور بنزینی- کاردانش تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 162 مولف محمد محمدی بوساری-محمدتقی معینی انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 4. کتاب دست دوم سیستم ترمز تعلیق و فرمان- کاردانش تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 156مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 5. کتاب دست دوم کارگاه انتقال قدرت- فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 121 مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران-وزارت آموزش و پرورش
 6. کتاب دست دوم کارگاه شاسی و بدنه- فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 134مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران-وزارت آموزش و پرورش
 7. کتاب دست دوم کارگاه مکانیک عمومی- فنی و حرفه ای تالیف محمد خواجه حسینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 174 مولف محمد خواجه حسینی-حسین رشیدزاد-منوچهر رضوی و دیگران انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم کارگاه مقدماتی مکانیک - فنی و حرفه ای تالیف بهروز نصیری زنوزی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 147 تالیف بهروز نصیری زنوزی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم تکنولوژی موتورهای دیزلی - فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 66 تالیف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم کارگاه موتورهای دیزلی - فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 72 تالیف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب دست دوم کارگاه مولد قدرت 2 - فنی و حرفه ای

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 108 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم کارگاه هنر2 دوره پیش دانشگاهی رشته هنر-در حد نو

  68,000 تومان

  تعداد صفحات250انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم انسان فضا طراحی دوره پیش دانشگاهی رشته هنر-در حد نو

  33,000 تومان

  تعداد صفحات 112انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0