1. کتاب مرور ساختارمند و متا آنالیز تالیف دکتر علی اکبر حق دوست

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 280 تالیف دکتر علی اکبر حق دوست
 2. کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی
 3. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد یکم ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی
 4. کتاب کلیات بهداشت عمومی دکتر علی صادقی حسن آبادی

  53,000 تومان

  تعداد صفحات 232 تالیف دکتر علی صادقی حسن آبادی
 5. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 512 تالیف گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان
 6. کتاب روش شناسی در پژوهش تالیف دکتر علی اکبر حقدوست

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 158 تالیف د دکتر علی اکبر حقدوست
 7. کتاب راهنمای ارزیابی سلامت جامعه ترجمه دکتر کوروش هلاکویی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 198ترجمه دکتر کوروش هلاکویی
 8. کتاب خلاصه درس نامه پزشکی پیش گیری و پزشکی اجتماعی ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 682 تالیف ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی
 9. کتاب راهنمای کنترل بیماری های واگیر دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 784 تالیف دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان
 10. کتاب کارآزمایی های بالینی ترجمه دکتر علی احمدی

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 456 ترجمه دکتر علی احمدی
  0