1. کتاب آمار در علوم ورزشی علوم زیستی و علوم تربیتی -نویسنده دکتر رسول حمایت طلب

  89,000تومان

  75,650 تومان

  تعداد صفحات302 انتشارات حتمی تالیف رسول حمایت طلب -منصور سیاح
 2. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی-نویسنده جرج ا فرگوسن-مترجم دکتر علی دلاور

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحات 698 انتشارات ارسباران تالیف جرج ا فرگوسن-یوشیوتاکانه ترجمه دکتر علی دلاور-دکتر سیامک نقشبندی
 3. کتاب مدرسان شریف آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده کلثوم امیری

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری
 4. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد1 ویراست 21-تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کورش هلاکویی نائینی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات گپ تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کورش هلاکویی نائینی
 5. کتاب روش تحلیل سری های زمانی بیماری ها با استفاده از نرم افزار stata-تالیف دکتر حسین انصاری

  19,500تومان

  17,550 تومان

  تعداد صفحات 100 انتشارات گپ تالیف دکتر حسین انصاری
 6. کتاب دست دوم روش تحقیق و آمار به زبان ساده- تالیف علی سادئی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152-انتشارات شلاک- تالیف علی سادئی
 7. کتاب دست دوم آمار و احتمال- تالیف علیرضا علی پور

  53,000 تومان

  تعداد صفحه285-انتشارات الگو-تاليف علیرضا علی پور
 8. کتاب مرور جامع آمار زیستی-تالیف محمود یوسفی

  60,910 تومان

  تعداد صفحه 332-انتشارات جامعه نگر-تالیف محمود یوسفی
 9. کتاب حل المسال روش های آماری وشاخص های بهداشتی _دکتر حمید زعیم کهن

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 224انتشارات نشر طبیب تالیفدکتر حمید زعیم کهن
 10. کتاب کاربرد روش های آماری در علوم پزشکی و کاربانرم افزار SPS_سودابه حامدی شهرکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 144انتشارات جامعه نگر تالیف سودابه حامدی شهرکی
 11. کتاب روش های آماری در تحقیقات پزشکی وبهداشتی همراه با SPSS _دکترمحسن صفاری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 256انتشارات آثارسبحان تالیف دکترمحسن صفاری
 12. کتاب آمار زیستی _ دکتر محمد فشارکی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 224انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر محمد فشارکی
 13. کتاب روش های تحقیق آماری در پرستاری _ دکتر حمید حجتی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر حمید حجتی
 14. کتاب روش های پیشرفته آماری م کاربردی آن _ابوالفضل قودجانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات جامعه نگر تالیف ابوالفضل قودجانی
 15. کتاب روش های آماری _دکتر کاظم محمد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 360انتاتشار رویان پژوه تالیف دکتر کاظم محمد
 16. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آمار زیستی-تالیف محمو ثالثی

  44,500 تومان

  تعداد صفحه 352-انتشارات جامعه نگر-تالیف محمو ثالثی
 17. کتاب اصول تحقیق کیفی-شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری-تالیف جولیت کوربین-ترجمه ناهید دهقان نیری

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 424-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جولیت کوربین-ترجمه ناهید دهقان نیری
 18. کتاب نکات کلیدی دکتری آمار و پژوهش در پرستاری-تالیف حمید حجتی

  23,920 تومان

  تعداد صفحه 188-انتشارات جامعه نگر-تالیف حمید حجتی
 19. کتاب کنترل فرآیند آماری چند متغیره فاطمه غیور - کاملا نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات آرمان دانش تألیف فاطمه غیور
 20. کتاب مدل سازی معادلات ساختاری آموزشی و کاربردی به کمک نرم افزار لیزرل شهریار محسنین - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات کتاب مهربان نشر تألیف شهریار محسنین
 21. کتاب آمار پایه تالیف نورساداه باجوک - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 98 انتشارات حتمی تالیف نورساداه باجوک
 22. کتاب مفاهیم آمار و احتمالات دکتر حسن امیری اوغان - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دانشگاه شاهد تالیف دکتر حسن امیری اوغان
 23. کتاب طرح بهینه برای آزمایش های آماری مهدی کیانی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشجو تالیف مهدی کیانی
 24. کتاب آمار و احتمالات مهندسی مجموعه مهندسی آب PHD ماهان - کاملا نو

  51,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات صعود ماهان تألیف شهاب کاوه کار - المیرا ولی پور
 25. کتاب آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی سمت - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات سمت تألیف دکتر پرویز نصیری - امیر حاج سلیمانی
  0