1. کتاب تاریخ علوم زمین پیش از رنسانس - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات مولف تألیف محمد ضیایی
 2. کتاب پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال سنقر - کاملا نو

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جالیز تألیف ویدا اکبری گرصدفی
 3. کتاب زمین لرزه شهر تهران - کاملا نو

  39,000تومان

  31,200 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات فراسخن تألیف دکتر احمد خورسندی آقائی
 4. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک - کاملا نو

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اومبرتو بلانکو - راتان لعل ترجمه دکتر علی سلاجقه و همکاران
 5. کتاب زمین شناسی مهندسی پیشرفته و ژئوتکنیک - کاملا نو

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات ایده ماندگار تألیف ابوالفضل مختاری
 6. کتاب مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانی زایی مس منطقه بوانات فارس و ارتباط آن با عناصر ساختاری - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات چویل تألیف دکتر عبدالرحمن چمن آرا و همکاران
 7. کتاب فرهنگ تخصصی ژئومورفولوژی جلد دوم قلمرو رودخانه ای (آبی)، قلمرو جنگلی و قلمرو ساحلی - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات نوروزی تألیف اسماعیل کاکاوند و همکاران
 8. کتاب زمین ریخت شناسی پیام نور - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 271 انتشارات پیام نور تألیف حسن داداشی آرانی
 9. کتاب روش های ژئوالکتریکی کاربردی - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر حمیدرضا رمضی
 10. کتاب دست دوم سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سیدکاظم علوی پناه
 11. کتاب دست دوم موجک ها با کاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات دانشگاه تهران تألیف ولفگانگ کلر ترجمه دکتر عبدالرضا صفری - دکتر محمدعلی شریفی
 12. کتاب رسوب شناسی و چینه شناسی جلد اول گری نیکولز سید محمد زمانزاده - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تألیف گری نیکولز ترجمه سید محمد زمانزاده و همکاران
 13. کتاب زمین شناسی پزشکی پیام نور - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات پیام نور تألیف دکتر اسمعیل اله پور - فاطمه شبانی
 14. کتاب دست دوم اصول مهندسی مکانیک سنگ - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دیبای دانش تألیف دکتر مسعود عامل سخی
 15. کتاب دست دوم سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 16. کتاب دست دوم کانی شناسی سیلیکات ها

  12,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات دانشگاه خوارزمی تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 17. کتاب دست دوم کانی شناسی غیر سیلیکات ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی