1. کتاب آزمونهای پرانترنی قطب های کشوری (دروس مینور) شهریور تا آذر 98- تالیف دکتر کامران احمدی

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 368-انتشارات فرهنگ فردا- تالیف دکتر کامران احمدی
 2. کتاب آزمونهای پرانترنی قطب های کشوری (دروس ماژور) شهریور تا آذر 98- تالیف دکتر کامران احمدی

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 372-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 3. کتاب گایدلاین ارتوپدی- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 209-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 4. کتاب گایدلاین اطفال (1)- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 171-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 5. کتاب گایدلاین پوست- تالیف دکتر کامران احمدی

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 188-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 6. کتاب گایدلاین کلیه، آب و الکترولیت- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 170-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 7. کتاب گایدلاین روماتولوژی و بیماریهای استخوان- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 163-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 8. کتاب گایدلاین غدد و متابولیسم- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 182-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 9. کتاب گایدلاین گوارش و کبد- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 172-انتشارات فرهنگ فردا-ت تالیف دکتر کامران احمدی
 10. کتاب گایدلاین قلب و عروق- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 11. کتاب گایدلاین خون- انکولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 12. کتاب سوالات ارتقاء و بورد داخلی (سالهای 97 و 98)- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 260-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 13. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده اطفال 1- تالیف دکتر کامران احمدی

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 254-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف احمد حسین شریفی
 14. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده ارتوپدی- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 280-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 15. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده مغز و اعصاب- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 222-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 16. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده چشم- تالیف دکتر کامران احمدی

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 221-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 17. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده پوست- تالیف دکتر کامران احمدی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 202-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 18. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده غدد و متابولیسم- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 228-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف احمد حسین شریفی
 19. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده گوارش و کبد- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 209-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 20. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده خون و انکولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 223-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 21. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده ریه و مسمومیت- تالیف دکتر کامران احمدی

  115,000تومان

  97,750 تومان

  تعداد صفحه 179-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 22. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده قلب و عروق- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 216-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 23. کتاب آزمون های تمرینیQustions Bank سطر به سطر میکروطبقه بندی شده کلیه، آب و الکترولیت - تالیف دکتر کامران احمدی

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحه 227-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 24. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده روماتولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 194-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 25. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده روماتولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 194-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 26. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده رادیولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  105,000تومان

  89,250 تومان

  تعداد صفحه 225-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
  0