1. کتاب آزمونهای پرانترنی قطب های کشوری (دروس مینور) شهریور تا آذر 98- تالیف دکتر کامران احمدی

  190,000تومان

  161,500 تومان

  تعداد صفحه 368-انتشارات فرهنگ فردا- تالیف دکتر کامران احمدی
 2. کتاب گایدلاین اطفال (1)- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 171-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 3. کتاب گایدلاین پوست- تالیف دکتر کامران احمدی

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 188-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 4. کتاب گایدلاین کلیه، آب و الکترولیت- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 170-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 5. کتاب گایدلاین روماتولوژی و بیماریهای استخوان- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 163-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 6. کتاب گایدلاین غدد و متابولیسم- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 182-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 7. کتاب گایدلاین قلب و عروق- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 8. کتاب گایدلاین خون- انکولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 9. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده چشم- تالیف دکتر کامران احمدی

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 221-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 10. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده غدد و متابولیسم- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 228-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف احمد حسین شریفی
 11. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده خون و انکولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 223-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 12. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده ریه و مسمومیت- تالیف دکتر کامران احمدی

  115,000تومان

  97,750 تومان

  تعداد صفحه 179-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 13. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده روماتولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 194-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 14. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده روماتولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 194-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 15. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده رادیولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 225-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 16. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده عفونی-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
 17. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده اطفال 2-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  145,000تومان

  130,500 تومان

  تعداد صفحات 244 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
 18. کتاب Question Bankسطر به سطرمیکروطبقه بندی شده روانپزشکی-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 228انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
 19. کتاب آزمونهای پرانترنی قطب های کشوری (دروس ماژور) شهریور تا آذر 98- تالیف دکتر کامران احمدی

  175,000تومان

  166,250 تومان

  تعداد صفحه 372-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 20. کتاب گایدلاین ارتوپدی- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 209-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 21. کتاب گایدلاین گوارش و کبد- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 172-انتشارات فرهنگ فردا-ت تالیف دکتر کامران احمدی
 22. کتاب سوالات ارتقاء و بورد داخلی (سالهای 97 و 98)- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 260-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 23. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده اطفال 1- تالیف دکتر کامران احمدی

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 254-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف احمد حسین شریفی
 24. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده ارتوپدی- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 280-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 25. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده مغز و اعصاب- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 222-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 26. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده پوست- تالیف دکتر کامران احمدی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 202-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 27. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده گوارش و کبد- تالیف دکتر کامران احمدی

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 209-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 28. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده قلب و عروق- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 216-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 29. کتاب آزمون های تمرینی قطب های کشوری دروس ماژور اسفند 97 - کاملا نو

  170,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات فرهنگ فردا تألیف دکتر کامران احمدی
 30. کتاب آزمون های تمرینی قطب های کشوری دروس مینور پرانترنی اسفند 97 - کاملا نو

  170,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات فرهنگ فردا تألیف دکتر کامران احمدی
 31. کتاب GuideLine & Book Review رادیولوژی آرمسترانگ 2013 - کاملا نو

  140,000تومان

  91,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات موسسه فرهنگی هنری احمدی تألیف دکتر کامران احمدی
 32. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده ارولوژی-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  135,000تومان

  121,500 تومان

  تعداد صفحات 203 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
  0